Privacyverklaring

Next Level, gevestigd aan:

Mart Smeetslaan 1 H1 
1217 ZE Hilversum Media Park

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Next Level
Mart Smeetslaan 1 H1 
1217 ZE Hilversum Media Park
035 - 76 068 00

Rick Noorlander is de Functionaris Gegevensbescherming van Next Level. Hij is te bereiken via: redactie@nextleveltv.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Next Level verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres
 • Locatie voor uitvoeren werkzaamheden
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via: redactie@nextleveltv.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Next Level verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen

 • Het afhandelen van jouw betaling 
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Next Level verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Next Level bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Contactgegevens (potentiele) opdrachtgevers
 • Contactgegevens leveranciers van diensten en producten
 • Werknemers

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, incl. bewaartermijnen

 • Persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
 • Voor- en achternaam: Minimaal 2 jaar na laatste contact 
 • Adresgegevens: Minimaal 2 jaar na laatste contact 
 • Telefoonnummer: Minimaal 2 jaar na laatste contact 
 • E-mailadres: Minimaal 2 jaar na laatste contact
 • Locatie voor uitvoeren werkzaamheden: Minimaal 2 jaar na laatste contact
 • Bankrekeningnummer: Minimaal 2 jaar na laatste contact
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt: Minimaal 2 jaar na laatste contact 

Next Level bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moeten bewaren. Indien het gaat om de administratie, zoals de debiteuren- en crediteurenadministratie en de in- en verkoopadministratie zijn wij verplicht deze gegevens minimaal 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Next Level verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Next Level blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Next Level gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Next Level gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: veiliginternetten.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Next Level en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar redactie@nextleveltv.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

Next Level wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Next Level neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: redactie@nextleveltv.nl.